Copyright en privacy

Het copyright- en privacy beleid van de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort – die deel uit maakt van de Bahá’í-gemeenschap Nederland – is als volgt:

 

Copyright

Al het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, illustraties, plattegronden, audio-opnames en video-opnames (“inhoud”) is beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. De Bahá’í-gemeenschap Amersfoort heeft volledige juridische bescherming over alle inhoud onder alle toepasselijke nationale en internationale wetgeving.

 

Privacy

Bezoekers van deze website worden niet gevolgd, behalve om statistische gegevens te genereren, waarbij individuele gebruikers niet geïdentificeerd worden. Cookies worden  gebruikt om in essentiële functionaliteit te voorzien, maar niet om het gebruik van de website bij te houden of persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Stappen zijn ondernomen om de informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of uitgave. Overigens kan deze website links bevatten naar websites met andere privacy-voorwaarden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 153 AVG:
In de wetgeving van de lidstaten moeten de regels betreffende de vrijheid van meningsuiting en van informatie, met inbegrip van journalistieke, academische, artistieke en/of literaire uitdrukkingsvormen in overeenstemming worden gebracht met het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening. Voor de verwerking van persoonsgegevens enkel voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke en literaire uitdrukkingsvormen moeten afwijkingen van of uitzonderingen op een aantal bepalingen van deze verordening worden ingesteld, teneinde indien nodig het recht op bescherming van persoonsgegevens te verzoenen met het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie, zoals dat in artikel 11 van het Handvest is vastgelegd. Dit dient met name te gelden voor de verwerking van persoonsgegevens voor audiovisuele doeleinden en in nieuws- en persarchieven. De lidstaten moeten derhalve wettelijke maatregelen treffen om de uitzonderingen en afwijkingen vast te stellen die nodig zijn om een evenwicht tussen die grondrechten tot stand te brengen. De lidstaten dienen dergelijke uitzonderingen en afwijkingen vast te stellen met betrekking tot de algemene beginselen, de rechten van betrokkenen, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties, de onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten, samenwerking en coherentie, en betreffende specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking. Indien die uitzonderingen of afwijkingen per lidstaat verschillen, is het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, van toepassing. Gelet op het belang van het recht van vrijheid van meningsuiting in elke democratische samenleving, dienen begrippen die betrekking hebben op die vrijheid, zoals journalistiek, ruim te worden uitgelegd.

Verwerken van persoonsgegevens en vrijheid van meningsuiting Bij de uitoefening van het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie worden in veel gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder vallen ook verwerkingen van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden of voor academische, artistieke of literaire uitingen. De Verordening geeft lidstaten de opdracht om dit recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie in overeenstemming te brengen met het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat voor journalistieke doeleinden en academische, artistieke en literaire uitdrukkingsvormen specifieke uitzonderingsgronden zijn opgenomen in de Uitvoeringswet. Zo zijn er uitzonderingen gemaakt op de toepassing van de hoofdstukken 3 tot en met 7 van Verordening en is ook een groot deel van de bepalingen uit de Uitvoeringswet niet van toepassing.
 

Journalistieke uitzondering

Met betrekking tot de persoonsgegevens maakt de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort gebruik van de journalistieke uitzondering. De AVG is slechts gedeeltelijk van toepassing op persoonsgegevens in journalistieke publicaties op internet. Daarmee is een balans gevonden tussen privacybescherming en vrijheid van meningsuiting. De publicaties op deze website hebben uitsluitend journalistiek doel. Hiervoor hanteert de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort 4 criteria:
1. Objectieve informatieverzameling
Is de publicatie gericht op objectieve informatieverzameling en -verstrekking? Bij een interactieve publicatie is ook de aard van de reacties van belang. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen feiten, beweringen en meningen. Kan iedere websitebezoeker vrijuit reageren of is er controle op de reacties?
2. Regelmatige bezigheid
Een weblog met een paar verouderde bijdragen kan zich minder snel beroepen op de journalistieke uitzondering dan een website waarop regelmatig iets nieuws verschijnt.
3. Maatschappelijke strekking
De publicatie moet een maatschappelijk belang dienen. Bijvoorbeeld het bekendmaken van misdragingen van een volksvertegenwoordiger of directeur van een bekend of groot bedrijf. De publicatie moet hierbij wel voldoende onderbouwd zijn.
4. Recht van repliek
Er moet een zogeheten recht van repliek zijn. Dat houdt in dat betrokkenen het recht hebben te reageren op onjuiste, onvolledige of overbodige informatie. Ook hebben zij recht op rectificatie (verbetering) van deze informatie.

Gevolgen journalistieke uitzondering
Valt een publicatie onder de journalistieke uitzondering? Dan hoeft de auteur onder meer geen toestemming te vragen aan de betrokkenen voor het gebruik van hun persoonsgegevens.
Voor informatie over bescherming van persoonsgegevens zie:
College Bescherming Peroonsgegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming_2016_-_679_definitief

 

Voorwaarden voor gebruik

U bent van harte welkom om toegang tot de inhoud te hebben en hier gebruik van te maken – met uitzondering van de foto’s waar mensen op afgebeeld zijn, dan is eerst toestemming vereist – onder de volgende voorwaarden:

De inhoud mag niet gebruikt worden op een wijze die een verkeerd beeld geeft van de intentie van de oorspronkelijke bron.

Als u gebruik wilt maken van de inhoud, dan moet deze vergezeld worden met de volgende vermelding: “Copyright © Bahá’í-gemeenschap Amersfoort” met, waar nodig, een verwijzing naar deze bron.

Foto’s, video’s en andere afbeeldingen van een groep mensen die op de website van de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort zijn opgenomen zullen bij eerste verzoek worden verwijderd indien mensen die in die groep staan afgebeeld daar bezwaar tegen maken, tenzij de betreffende persoon onherkenbaar kan worden gemaakt. Dit kan o.a. door een mail te sturen naar amersfoort@bahai.nl.

Elk gebruik voor een commercieel doel vereist toestemming, voordat er gebruik van gemaakt wordt. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar pgramersfoort.secretariaat@outlook.com

De Bahá’í-gemeenschap Amersfoort behoudt zich het recht voor om op elk moment en voor elk gebruik de toestemming om de inhoud te gebruiken in te trekken. In dergelijke situaties dient gebruik van de inhoud onmiddellijk gestaakt te worden.

De Bahá’í-gemeenschap Amersfoort onderschrijft niet en neemt geen verantwoordelijkheid voor een derde partij die gebruik maakt van de inhoud. Ook is de Bahá’í-gemeenschap Amersfoort niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aan enige persoon of organisatie toegebrachte schade, zij het direct, incidenteel, indirect, of strafschade die uit toegang tot of gebruik van de inhoud voortkwam.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder kennisgeving.

Deze webpagina (Copyright en Privacy) is voor het laatst bijgewerkt op 13 juni 2018

 

Spellingwijzer

In de (verkorte) spellingwijzer staat uitgelegd hoe specifieke termen geschreven worden.

Spellingwijzer – verkorte versie 20120108

Spellingwijzer_versie_11 (2002)

 

P1010021