Organisatie Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

Naam van de Koepelorganisatie: Bahá’í-gemeenschap Nederland (Statuten, artikel 1)

Bestuur: Nationale Geestelijke Raad
Soort instelling: Zelfstandig Onderdeel van Kerkgenootschap Bahá’í-gemeenschap Nederland
Kamer van Koophandel nummer (KvK): 50416014
Vestigingsadres: Riouwstraat 27, 2585 GR Den Haag

De Bahá’í-gemeenschap Nederland heeft een ANBI-beschikking, RSIN: 003401893.

 

Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

Bestuur: Plaatselijke Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Amersfoort (PGR Amersfoort)
Soort instelling: Zelfstandig Onderdeel van Kerkgenootschap Bahá’í-gemeenschap Nederland
Kamer van Koophandel nummer (KvK): 50416014
Vestigingsadres: Het Rode Hert 36, 3824 CE Amersfoort

Doelstelling (Statuten PGR, artikel 2)
Het doel van de Gemeenschap is het bevorderen en het hooghouden van de geestelijke, opvoedkundige en menslievende leringen van duurzame broederschap, stralend geloof, verheven karakter en onbaatzuchtige liefde, zoals deze zijn geopenbaard in het leven en de uitspraken van alle Profeten en Boodschappers van God, de Stichters van wereldgodsdiensten, en waaraan nieuwe scheppende kracht en universele toepassing voor deze tijd werd gegeven door het leven en de leringen van Bahá’u’lláh.

Beleidsplan 2022-2027 Bahá’í-gemeenschap Amersfoort

 

Bestuur (Statuten PGR, artikelen 4 t/m 8)
Bahá’í-gemeenschap Nederland wordt op nationaal niveau bestuurd door de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland en op lokaal niveau door Plaatselijke Geestelijke Raden. Een Geestelijke Raad is een bestuurscollege met negen kiesgerechtigde leden van de Bahá’í-gemeenschap. De verkiezing vindt jaarlijks plaats tijdens de jaarvergadering waarbij de kiesgerechtigde leden bij geheime stemming hun stem uitbrengen. De leden van de Geestelijke Raad kiezen uit hun midden minimaal de volgende functionarissen: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Een Geestelijke Raad kan extra functionarissen en comité’s, werkgroepen en projectgroepen instellen, en leden hiervan benoemen en ontslaan.

De Plaatselijke Geestelijke Raad van Amersfoort heeft gekozen voor een plaatsvervangend secretaris om het werk op het secretariaat te verdelen. De Plaatselijke Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Amersfoort heeft de volgende functionarissen:

Voorzitter
De voorzitter van de Geestelijke Raad leidt de vergaderingen, en maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur.

Vice-voorzitter
De vice-voorzitter van de Geestelijke Raad treedt op als vervanger van de voorzitter.

Secretaris
De secretaris van de Geestelijke Raad treedt op in uitvoerende zin als vertegenwoordiger met uitzondering van de financiële zaken, en maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur.

Plaatsvervangend secretaris
De plaatsvervangend secretaris van de Geestelijke Raad treedt op als vervanger van de secretaris, ondersteund de secretaris en heeft als hoofdtaak communicatie naar de gemeenschap en ledenadministratie.

Penningmeester
De penningmeester van de Geestelijke Raad treedt op in uitvoerende zin als vertegenwoordiger betreffende de financiële zaken, en maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur.

De bevoegdheden van de functionarissen en het Dagelijks Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en door de Geestelijke Raad verder uitgewerkt en ingevuld in het Mandaat- en Volmachtbesluit PGR Amersfoort 2024.

Namen van de bestuurders
Als kerkgenootschap geldt een ontheffing van deze publicatieplicht.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur (de Geestelijke Raden) zijn onbezoldigd. De medewerkers van het nationaal secretariaat werken bezoldigd volgens de salariscategorie secretariaatsmedewerker. Medewerkers op landelijk, plaatselijk en buurtniveau werken in beginsel als vrijwilliger. Voor benoemde, onbezoldigde functies is er een recht op een vergoeding van gemaakte onkosten of in sommige gevallen de forfaitaire vergoeding.

Verslag activiteiten (Verkort Jaarverslag 2023-2024 Bahá’í-gemeenschap Amersfoort)
De activiteiten van de Nationale Geestelijke Raad en de Plaatselijke Geestelijke Raden worden vastgelegd in jaarverslagen. De periode van verslaglegging loopt van 21 maart t/m 20 maart.

Financieel, balans
Als kerkgenootschap geldt een ontheffing van deze publicatieplicht.

Financieel, staat van baten en lasten (Verkorte staat 2023-2024)
Giften worden alleen aanvaard van leden van de Bahá’í-gemeenschap.

Financieel, toelichting
Verkorte toelichting 2023-2024: Er zijn giften van leden van de Bahá’í-gemeenschap aanvaard. Er zijn geen fondsen uit het buitenland gekomen. Uitgaven naar het Nationaal Fonds zijn bedoeld om bij te dragen aan de nationale activiteiten van Bahá’í-gemeenschap Nederland. Uitgaven aan internationaal fonds zijn bedoeld om bij te dragen aan internationale activiteiten. Uitgaven aan Eigendommen Heilige Land en Graftombe ‘Abdu’l-Bahá zijn bedoeld om bij te dragen aan de Bahá’í Holy places in Israël. Andere uitgaven zijn lokaal of regionaal in Nederland.

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behoud van de ANBI-beschikking. Een dergelijke instelling moet haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten op haar internetsite openbaar maken. Het doel ervan is het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
Voor kerkgenootschappen gelden een aantal ontheffingen.

Statuut Baha’í-gemeenschap Nederland

Statuut Bahá’í-gemeenschap Nederland (18-10-2023)